آگهی

۱۳۸۹/۰۱/۰۲

Social Networking Usage


میزان استفاده از شبکه اجتماعی - رسانه اجتماعی

 بر اساس گزارش شرکت نیلسون میزان ساعات صرف شده در شبکه های اجتماعی به پنج ساعت و نیم در ماه رسیده است (نوامبر ۲۰۱۰ ) . بیشتر این زمان در رسانه اجتماعی فیس بوک صرف شده است. این زمان دوبرابر زمان صرف شده در سال گذشته است.
این شرکت آمار زمان صرف شده را برای هر کشور بصورت جداگانه محاسبه کرده و در نهایت متوسط آنرا برای کل این شبکه ها اعلام کرده است.
طبق این آمار، ایتالیايی ها بیشترین زمان را به خود اختصاص داده اند. این زمان برای کشور ایتالیا نزدیک به شش ساعت و نیم است. بعد از ایتالیا، استرالیائی ها با زمانی در حدود شش ساعت و بیست و پنج دقیق دوم هستند.


طبق آمار محاسبه شده، رسانه اجتماعی فیس بوک با حدود ۴۰۰ میلیون کاربر با فاصله زیادی از بقیه، اولین انتخاب کاربران شبکه های اجتماعی بوده است.


۱ نظر:

  1. Keeping three cards with the hope to seize a straight or a flush only leaves you in a dropping place. You also needs to|must also} by no means try to maintain three cards in your quest of chasing a straight or a flush. When you play Jacks or Better video poker, you should to} always avoid the widespread blunder of retaining a kicker. This works to your benefit within the sense that it helps you reduce the home edge in the long run|the long term}. In this case, choosing the ninety 메리트카지노 nine.54% is the better option because it offers you near full pay.

    پاسخحذف